ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือก

SME TO IBE รุ่นที่ 2

นิยามของ

IBE

องค์กร

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจด้วย

ฐานคิดนวัตกรรม

มุ่งเน้นตั้งแต่การสร้างการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”

องค์ประกอบของ IBE

สร้าง

การสร้างนวัตกรรมเป็นฐานของ

ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, การบริการ,

การบริหารจัดการ หรือ โมเดลธุรกิจ

พัฒนา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้

เกิดนวัตกรรมด้านคน ตลอดจนการ

ต่อยอดนวัตกรรมเดิมเพื่อสร้าง

 

คุณค่าใหม่กับลูกค้า

นำไปใช้

การนำนวัตกรรมไปใช้ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้องและ

ประสบผลสำเร็จ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจให้กับองค์กรและสร้างความได้

เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ปัจจัยหลัก

ที่ทำให้องค์กร IBE

ประสบความสำเร็จ

ผู้บริหารระดับสูง

ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อม
โยงไปสู่เป้าหมายผลลัพธ์ที่สนับสนุน “การสร้างนวัตกรรม”
เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร มีการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน วางแผนการตลาด
ด้วยข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า

องค์กร

มีแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา/วิจัย และองค์กรในธุรกิจ/
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความร่วม
มือดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
“การพัฒนานวัตกรรม” ในด้านต่างๆให้เกิดเป็นองค์ความรู้
รายได้ และความยั่งยืนให้กับองค์กร

บุคลากร

มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากการ
ทำงานร่วมกันภายในหรือข้ามสายงาน เพื่อ “ใช้นวัตกรรม”
แก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลง